Εγγραφ μλους
Εσοδος μλους
Καλθι αγορν
Λστα επιλογν
   


Yoga / Pilates
-
 

 
 
  &

ροι & προποθσεις χρσης ιστοσελδας

Ο παρν ισττοπος αποτελε το ηλεκτρονικ κατστημα κθεσης και διθεσης μσω του διαδικτου των προντων της εταιρας με την επωνυμα PANAGYM MON IKE – Χονδρικ – Λιανικ Εμπριο & Service Οργνων Γυμναστικς, με διακριτικ ττλο PANAGYM και δρα Ααντος 6, Ν. Ερυθραα 146 71, Αττικ, ΑΦΜ 800929765 – ΔΟΥ Κηφισις.

Σας συμβουλεουμε να ενημερωθετε για τους ρους και προποθσεις που εφαρμζονται ειδικ για τη χρση του ηλεκτρονικο καταστματος της PANAGYM MON IKE, που βρσκεται στην διεθυνση www.panagym.gr. Βεβαιωθετε τι συμφωνετε με τους κτωθι ρους και προποθσεις διτι η περαιτρω χρση και η περιγηση σας στην νω ιστοσελδα www.panagym.gr συνεπγεται την ρητ και ανεπιφλακτη συγκατθεση και συνανεση σας με αυτος.
Η προβολ, παρουσαση, πληση, μεταφορ-αποθκευση, παρδοση και τυχν επιστροφ των προντων μας που προβλλονται στην παροσα ιστοσελδα καθς και η προστασα των προσωπικν σας δεδομνων και η ασφλεια των συναλλαγν σας διπονται απ τους παρντες ρους χρσης.

Δικαιματα πνευματικς ιδιοκτησας

Oλο το περιεχμενο του δικτυακο τπου, συμπεριλαμβανομνων εικνων, γραφικν, φωτογραφιν, σχεδων, κειμνων, της συνολικς εμφνισης, των παρεχμενων υπηρεσιν και προντων αποτελε πνευματικ ιδιοκτησα της PANAGYM, των συνδεδεμνων με αυτν εταιριν και επιχειρσεων και των προμηθευτν της και προστατεονται κατ τις σχετικς διατξεις του ελληνικο και ευρωπακο δικαου καθς και των διεθνν συμβσεων. Τα λοιπ προντα υπηρεσες που τυχν αναφρονται στην ιστοσελδα και φρουν τα σματα των αντστοιχων εταιρειν, συνεργατν αποτελον δικ τους πνευματικ και βιομηχανικ ιδιοκτησα και συνεπς εκενοι φρουν τη σχετικ ευθνη. Απαγορεεται οποιαδποτε αντιγραφ, αναλογικ / ψηφιακ εγγραφ και μηχανικ αναπαραγωγ, διανομ, μεταφορ, downloading, μεταποηση, μεταπληση, δημιουργα παργωγης εργασας παραπλνηση του κοινο σχετικ με τον πραγματικ παροχα του περιεχομνου του διαδικτυακο τπου. Τυχν αναπαραγωγ, επανκδοση, φρτωση, ανακονωση, διδοση μετδοση οποιαδποτε λλη χρση του περιεχομνου με οποιοδποτε τρπο μσο για εμπορικος λλους σκοπος επιτρπεται μνο κατπιν προηγομενης γραπτς δειας της PANAGYM οιουδποτε λλου νμιμου δικαιοχου των ανωτρω πνευματικν δικαιωμτων. Τα ονματα, εικνες, λογτυπα και διακριτικ γνωρσματα που αντιπροσωπεουν την PANAGYM /και το ηλεκτρονικ της κατστημα www.panagym.gr /και τρτα μρη συμβεβλημνα με αυτος καθς και τα προντα τις υπηρεσες τους, εναι αποκλειστικ σματα και διακριτικ γνωρσματα της PANAGYM /και του www.panagym.gr /και των νω τρτων μερν και προστατεονται απ τους ελληνικος, κοινοτικος και διεθνες νμους περ εμπορικν σημτων και βιομηχανικς και πνευματικς ιδιοκτησας.

Περιγραφ υπηρεσας

Το ηλεκτρονικ κατστημα www.panagym.gr προβλλει, προωθε και μεταπωλε τα προντα των προμηθευτν με τους οποους συνεργζεται. Η εταιρα διατηρε το δικαωμα να επιλγει ελεθερα τα προντα που προβλλει στο www.panagym.gr και να τροποποιε, ανανενει /και αποσρει αυτ οποτεδποτε και χωρς προηγομενη ειδοποηση. Το διο ισχει και για την τιμολογιακ της πολιτικ, τις τυχν προσφορς και τις εκπτσεις τις οποες δναται να επιλγει και να διενεργε ελεθερα καθς και να τροποποιε, ανανενει /και αποσρει οποτεδποτε και χωρς προηγομενη ειδοποηση /και τρηση προθεσμας.

Παρεχμενες πληροφορες & προντα

Η PANAGYM δεσμεεται ως προς την ποιτητα, την πληρτητα και την εγκυρτητα των πληροφοριν που παρατθενται στην ιστοσελδα της www.panagym.gr, τσο σον αφορ τα ακριβ στοιχεα που εκτθενται σο και των παρεχομνων, απ το ηλεκτρονικ κατστημα της, υπηρεσιν, με την επιφλαξη τυχν τεχνικν τυπογραφικν λαθν, που δεν μπορον να προβλεφθον χουν προκψει ακοσια εξαιτας διακοπν λειτουργας της ιστοσελδας λγω ανωτρας βας.

Περιορισμς ευθνης

H PANAGYM δεν ευθνεται ναντι των πελατν / χρηστν για ζημις που τυχν προκψουν απ την εκτλεση μη της παραγγελας τους (εκτς των περιπτσεων της παραγρφου 9. «Υπαναχρηση / Επιστροφ - Αντικατσταση Προντων»). Επσης επιφυλσσεται ως προς το χρνο παρδοσης των εμπορευμτων στις περιπτσεις ανωτρας βας. Το ηλεκτρονικ κατστημα www.panagym.gr ουδεμα εγγηση μπορε να παρσχει για τη διαθεσιμτητα των προντων, αλλ εγγυται την γκαιρη ενημρωση των τελικν καταναλωτν περ της μη διαθεσιμτητας τους. Το ηλεκτρονικ κατστημα www.panagym.gr παρχει το περιεχμενο (π.χ. πληροφορες, ονματα, φωτογραφες, απεικονσεις, κ.λ.π.), τα προντα και τις υπηρεσες που διατθενται μσω του δικτυακο τπου "πως ακριβς χουν". Σε καμα περπτωση το ηλεκτρονικ κατστημα δεν φρει ευθνη για τυχν απαιτσεις νομικς αστικς /και ποινικς φσεως οτε για τυχν ζημα (θετικ, ειδικ αποθετικ η οποα ενδεικτικ και χι περιοριστικ, διαζευκτικ /και σωρευτικ συνσταται σε απλεια κερδν, δεδομνων, διαφυγντα κρδη, χρηματικ ικανοποηση κ.λ.π.) απ επισκπτες του δικτυακο τπου τρτους απ αιτα που χει σχση με τη λειτουργα μη /και τη χρση του δικτυακο τπου /και σε αδυναμα παροχς υπηρεσιν /και πληροφοριν που διατθενται απ αυτν /και απ τυχν μη επιτρεπμενες παρεμβσεις τρτων σε προντα /και υπηρεσες /και πληροφορες που διατθενται μσω αυτο.

Ευθνη επισκπτη-πελτη

Ως επισκπτης/πελτης, με την αποδοχ των παρντων ρων χρσης και την περιγηση στο ηλεκτρονικ κατστημα, δηλνετε υπεθυνα τι εσθε νομικ ικανς να συνψετε την παροσα σμβαση καθς επσης και να κνετε χρση του καταστματος υπ τους ρους και προποθσεις που αναφρονται εδ. Επσης, ως επισκπτης/πελτης του καταστματος συμφωνετε και αποδχεσθε τι εσθε οικονομικ υπεθυνος για κθε χρση του καταστματος καθς επσης και για τη χρση του λογαριασμο σας απ λλους – συμπεριλαμβανομνων ανθρπων που διαμνουν με εσς ανηλκων που χετε υπ την προστασα σας και τσι συμφωνετε να επιβλπετε κθε χρση του καταστματος η οποα γνεται χρησιμοποιντας τον λογαριασμ το νομ σας. Οι χρστες της ιστοσελδας www.panagym.gr αποδχονται τι δεν θα χρησιμοποιον τo ηλεκτρονικ κατστημα για αποστολ, δημοσευση, αποστολ με e-mail μετδοση με λλους τρπους οποιουδποτε περιεχομνου εναι παρνομο, βλαβερ, απειλητικ, προσβλητικ, ενοχλητικ, συκοφαντικ, δυσφημιστικ, χυδαο, σεμνο, λιβελογραφικ, αποτελε παραβαση του απορρτου κποιου λλου, δεχνει εμπθεια, εκφρζει φυλετικς, εθνικς λλες διακρσεις, δναται να προκαλσει βλβες σε ανλικους με οποιονδποτε τρπο, δεν δικαιοται να μεταδοθε σμφωνα με την νομοθεσα τις συμβατικς διαχειριστικς σχσεις (πως εσωτερικς πληροφορες, ιδιοκτησιακς και εμπιστευτικς πληροφορες που αποκτθηκαν αποκαλφθηκαν ως μρος εργασιακν σχσεων που καλπτονται σε συμφωνες εμπιστευτικτητας), παραβιζει οποιαδποτε ευρεσιτεχνα, εμπορικ σμα, εμπορικ μυστικ, πνευματικ δικαιματα λλα ιδιοκτησιακ δικαιματα τρτων, περιχει ιος λογισμικο οποιουσδποτε λλους κδικες, αρχεα προγρμματα, που χουν σχεδιαστε με σκοπ την διακοπ, την πρκληση βλβης, την καταστροφ τον εξοπλισμ της λειτουργας οποιουδποτε λογισμικο υλικο υπολογιστν, ηθελημνα αθλητα παραβανει την ισχουσα ελληνικ και κοινοτικ νομοθεσα και των διατξεων αυτς, δναται να παρενοχλσει τρτους με οποιοδποτε τρπο και οποιοδποτε περιεχμενο χρησιμοποιεται για συλλογ αποθκευση προσωπικν δεδομνων σχετικ με λλους χρστες.

Ασφλεια

Η PANAGYM αναγνωρζει τη σημασα του θματος της ασφαλεας των προσωπικν σας δεδομνων καθς και των ηλεκτρονικν σας συναλλαγν και λαμβνει λα τα απαρατητα μτρα, με τις πιο σγχρονες και προηγμνες μεθδους, στε να εξασφαλζεται η μγιστη δυνατ ασφλεια σας. λες οι πληροφορες, οι οποες σχετζονται με τα προσωπικ σας στοιχεα και τις συναλλαγς σας, εναι ασφαλες και απρρητες. Η ασφλεια του ηλεκτρονικο καταστματος της PANAGYM επιτυγχνεται με τις ακλουθες μεθδους: Αναγνριση Πελτη: Οι κωδικο που χρησιμοποιονται για την αναγνρισ σας εναι δο: ο Κωδικς Εισδου (e-mail username) και ο Προσωπικς Μυστικς Κωδικς Ασφαλεας (password), οι οποοι κθε φορ που τους καταχωρετε σας παρχουν πρσβαση με απλυτη ασφλεια στα προσωπικ σας στοιχεα. Ο μνος που χει πρσβαση στα στοιχεα σας εστε εσες μσω των ανωτρω κωδικν και εστε αποκλειστικ υπεθυνοι για την διατρηση της μυστικτητς και απκρυψης του απ τρτα πρσωπα. Σε περπτωση απλειας του διαρρος του θα πρπει να προβετε στην μεση ειδοποηση μας, αλλις το ηλεκτρονικ κατστημα της PANAGYM δεν ευθνεται για την χρση του μυστικο κωδικο απ μη εξουσιοδοτημνο πρσωπο. Σας συνιστομε, για λγους ασφαλεας, να αλλζετε το password σας σε τακτ χρονικ διαστματα και να αποφεγετε τη χρση των διων και εκολα ανιχνεσιμων κωδικν (π.χ. ημερομηνα γννησης). Eν δεν υπρξει καμα δραστηριτητα για 20 λεπτ γνεται αυτματη αποσνδεση απ το χρο μελν του ηλεκτρονικο καταστματος της PANAGYM.
λες οι πληρωμς που πραγματοποιονται με χρση κρτας διεκπεραινονται μσω της πλατφρμας ηλεκτρονικν πληρωμν "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιε κρυπτογρφηση TLS 1.1 με πρωτκολλο κρυπτογρφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογρφηση εναι νας τρπος κωδικοποησης της πληροφορας μχρι αυτ να φτσει στον ορισμνο αποδκτη της, ο οποος θα μπορσει να την αποκωδικοποισει με χρση του κατλληλου κλειδιο.

Απρρητο Συναλλαγν: λες οι πληροφορες που διαβιβζονται απ τον χρηστ /μλος της PANAGYM εναι εμπιστευτικς και η PANAGYM χει λβει λα τα απαρατητα μτρα στε να γνεται χρση τους μνο στο μτρο που αυτ κρνεται αναγκαο στο πλασιο των παρεχμενων υπηρεσιν. Για τη δικ σας ασφλεια, θα πρπει και εσες να χειρζεστε λες τις πληροφορες που παρχονται μσω της υπηρεσας ως εμπιστευτικς και απρρητες και να μην προβανετε σε οποιαδποτε αποκλυψ τους σε τρτα πρσωπα. Σε κθε περπτωση το ηλεκτρονικ κατστημα της PANAGYM με κανναν τρπο δεν αποκαλπτει δημοσιοποιε τα προσωπικ σας δεδομνα και τις πληροφορες που μας εμπιστεεστε. Τα προσωπικ δεδομνα τα οποα θτετε στη διθεσ μας με την εγγραφ σας ως μλος χρησιμοποιονται αποκλειστικ για την εκτλεση των συναλλαγν σας. λες οι πληροφορες κρυπτογραφονται και φυλσσονται με απλυτη ασφλεια.

Προστασα Προσωπικν Δεδομνων

Κατ την επσκεψ σας στις σελδες του www.panagym.gr και προκειμνου να παραγγελετε προντα, αλλ και για να διασφαλισθε η δυναττητα επικοινωνας μαζ σας στε να σας ενημερνουμε για να προντα μας, εναι πιθαν να σας ζητηθε να δηλσετε στοιχεα που σας αφορον (νομα, επγγελμα, ηλεκτρονικ διεθυνση, ημερομηνα γννησης κλπ.). Τα τυχν προσωπικ δεδομνα που δηλνετε οπουδποτε στις σελδες και τις υπηρεσες του διαδικτυακο τπου του www.panagym.gr, προορζονται αποκλειστικ και μνο για τη διασφλιση της λειτουργας της αντστοιχης υπηρεσας και δεν επιτρπεται να χρησιμοποιηθον απ οποιονδποτε τρτο, χωρς να τηρηθον οι διατξεις του Ν. 2472/97 περ «Προστασας ατμου απ την επεξεργασα δεδομνων προσωπικο χαρακτρα» και το Νμο 3471/2006 περ «Προστασας προσωπικν Δεδομνων και ιδιωτικς ζως στις ηλεκτρονικς επικοινωνες». Το ηλεκτρονικ κατστημα www.panagym.gr λειτουργε σμφωνα με την ισχουσα ελληνικ και κοινοτικ νομοθεσα και τηρε με ασφλεια τα προσωπικ σας δεδομνα για σο χρονικ διστημα εστε εγγεγραμμνος σε κποια υπηρεσα του www.panagymgr. Τα προσωπικ δεδομνα που δηλνετε στο ηλεκτρονικ κατστημα www.panagym.gr χρησιμοποιονται αποκλειστικ απ αυτ συνεργαζμενες με αυτ επιχειρσεις, με σκοπ την υποστριξη, προθηση και εκτλεση της συναλλακτικς σχσης. Τα τηρομενα στοιχεα του αρχεου δνανται να κοινοποιηθον στις αρμδιες δικαστικς, αστυνομικς και λλες διοικητικς αρχς κατπιν νομμου αιτματς τους και σμφωνα με τις κθε φορ ισχουσες νομοθετικς διατξεις. Ο πελτης χει, μσα στα πλασια της νομοθεσας περ απορρτου των τηλεπικοινωνιν, τα δικαιματα ενημρωσης και αντρρησης που προβλπουν τα ρθρα 11 ως 13 του ν. 2472/1997

Περιγραφ & Τιμ Προντων

H PanaGym προσπαθε να εναι σο το δυνατ πιο ακριβς και λεπτομερς η περιγραφ των ουσιωδν χαρακτηριστικν των προντων που διαθτει προς πληση μσω της Ιστοσελδας του. Σε περπτωση που, για οποιονδποτε λγο, δεν σας καλπτει η αναγραφμενη περιγραφ ενς προντος, παρακαλομε επικοινωνστε μαζ μας, προκειμνου να λσουμε κθε απορα σας και να σας εξυπηρετσουμε με τον καλτερο δυνατ τρπο. Το κατστημα διατηρε το δικαωμα τροποποησης της περιγραφς και της τιμς των προντων του χωρς προηγομενη ενημρωση και κθε ττοια τροποποηση θα ισχει απ τη στιγμ της εμφνισ της στην ιστοσελδα του καταστματος.

Διαδικασα παραγγελας και ολοκλρωση παραγγελιν

Το ηλεκτρονικ κατστημα www.panagym.gr συνεργζεται με διαφορετικος προμηθευτς, εισαγωγες και κατασκευαστς προκειμνου να φρνει σε εσς μια μεγλη γκμα προντων και μλιστα στις καλτερες δυνατς τιμς. Επομνως, μολοντι λαμβνουμε κθε δυνατ μτρο για την διαθεσιμτητα των προντων μας, υπρχει περπτωση να προν που προβλλεται στo ηλεκτρονικ κατστημα να μην εναι τελικς διαθσιμο να μην εναι διαθσιμο εντς του χρνου παρδοσης που αναφρεται στο στην ιστοσελδα για λγους που δεν εμππτουν στη δικ μας σφαρα επιρρος. Για το λγο αυτ και με σκοπ την πλρη ενημρωσ σας και την μεγαλτερη δυνατ προστασα σας απ απρβλεπτα περιστατικ, οι παραγγελες ολοκληρνονται ως ακολοθως:

α) Λψη αιτματος παραγγελας - Μπορετε να πλοηγηθετε στο ηλεκτρονικ κατστημ μας, να επιλξετε ελεθερα μσα απ αυτ τα προντα της αρεσκεας σας και να τα τοποθετσετε στο καλθι αγορν σας. Στη συνχεια, ακολουθντας τα 'βματα' που σας υποδεικνονται κθε φορ θα πρπει να προχωρσετε στην αποστολ του αιτματς σας για παραγγελα προς την εταιρα μας. Με σκοπ την καλτερη και αρτιτερη εξυπηρτηση σας και τη διευκλυνση των μελλοντικν σας αγορν κατ την πρτη σας παραγγελα εγγρφεστε ως χρστης του www.panagym.gr συμπληρνοντας λα τα προσωπικ σας στοιχεα που σας ζητονται στην αντστοιχη φρμα εγγραφς. Κατπιν, κθε φορ μετ την ολοκλρωση των αγορν σας, συμπληρνετε λα τα στοιχεα του αιτματς σας για παραγγελα που εμφανζονται στην φρμα παραγγελας .
Επιλξτε το προν που σας ενδιαφρει να αγορσετε, κνοντας κλικ πνω στο εικονδιο του αντικειμνου που επιθυμετε, για να μεταφερθετε στη συνχεια στη σελδα με την αναλυτικ περιγραφ του προντος. Στη συγκεκριμνη σελδα, μπορετε, επσης, να επιλξετε την ποστητα του προντος που θλετε να αγορσετε.
Αφο επιλξετε το εδος που σας ενδιαφρει και την επιθυμητ ποστητα, πατστε την επιλογ «Στο καλθι» και το/τα προν/προντα μεταφρεται/μεταφρονται αυτματα στο καλθι των αγορν σας.

Σε περπτωση που θλετε να αυξσετε να μεισετε την ποστητα σε κποιο εδος, πληκτρολογετε την επιθυμητ ποστητα στο αντστοιχο πεδο και στη συνχεια παττε το «Επαναυπολογισμς » και η ποστητα των ειδν που σας ενδιαφρουν ανανενεται αυτματα.

Σε περπτωση που η ποστητα που παραγγελατε δεν εναι διαθσιμη, ενημερνεστε μεσα με σχετικ μνυμα.

Σε περπτωση που επιθυμετε να διαγρψετε απ την παραγγελα σας κποιο απ τα προντα που χετε επιλξει, παττε το σμα του κδου και αυτ αφαιρεται αυτματα απ τη λστα των αγορν σας.

Εφσον καταλξετε στα εδη και τον επιθυμητ αριθμ προντων που θλετε να παραγγελετε, παττε το κουμπ «Στο ταμεο».

Εμφανζονται λες οι πληροφορες σχετικ με τον πελτη (ονοματεπνυμο, διεθυνση, τηλφωνα κ.λπ.) καθς και ο τρπος αποστολς. Η δυναττητα αυτ ενδχεται να επιβαρνει την παραγγελα σας με επιπλον χρωση.

Για να ολοκληρσετε τη διαδικασα παραγγελας, επιλγετε ναν απ τους τρπους πληρωμς που προτενονται.

Η παραγγελα σας θεωρεται τι χει καταχωρηθε επιτυχς στο σστημ μας ταν σας σταλε ενημερωτικ e-mail στο λογαριασμ σας, με τις αναλυτικς πληροφορες σχετικς με την αγορ σας.

Σε περπτωση που στη παραγγελα σας προκψει κποια εκκρεμτητα ττε θα σας αποσταλε αντστοιχο e-mail. Εναλλακτικ, θα επικοινωνσουμε μαζ σας στα τηλφωνα που μας χετε δσει κατ την εγγραφ την καταχρηση της παραγγελας στο site μας. Εναι υποχρωσ σας, σε περπτωση που δε λαμβνετε τα σχετικ e-mail, σμφωνα με τους γενικος ρους που διπουν τις συναλλαγς μας, να μας ενημερνετε χωρς καθυστρηση.

Αφο επιβεβαισετε τα εδη και την ποστητα που επιθυμετε να αποκτσετε, ολοκληρνετε την παραγγελα σας επιλγοντας τον «Τρπο Αποστολς» και τον επιθυμητ «Τρπο Πληρωμς».

Με την αποστολ του αιτματος προς παραγγελα σας εμφανζεται αυτοματοποιημνο μνυμα που περιλαμβνει τα στοιχεα του αιτματος παραγγελας που θα λβει η εταιρεα μας, το οποο σας αποστλλεται και στη διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου που μας χετε δηλσει. λα τα αιτματ σας παραλαμβνονται απ εμς με την επιφλαξη ελγχου διαθεσιμτητας των προντων και κατ το στδιο αυτ δεν χει ξεκινσει ακμη ο τελικς λεγχος και η επεξεργασα του αιτματς σας.

β) Επεξεργασα αιτματος παραγγελας – Εφσον το ατημ παραγγελας σας αποσταλε απ Δευτρα ως Παρασκευ ττε θα λβετε μεσα μνυμα στη διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου που μας χετε δηλσει, τι το ατημ σας βρσκεται στο στδιο της επεξεργασας απ την εταιρεα μας. Διαφορετικ το εν λγω μνυμα θα το λβετε εντς της αμσως επμενης εργσιμης ημρας αφο γνει ολοκληρωμνος λεγχος διαθεσιμτητας του συνλου των προντων της παραγγελας σας.

i) Σε περπτωση που υπρχει διαθεσιμτητα του συνλου των προντων που περιλαμβνονται στο ατημ σας θα σας αποσταλε μνυμα στη διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου /και στον αριθμ κινητο τηλεφνου που μας χετε δηλσει που θα επιβεβαινει την παραγγελα σας και θα περιλαμβνει λα τα στοιχεα αυτς και το χρνο παρδοσης.

ii) Σε περπτωση που δεν υπρχει διαθσιμο κποιο/α απ τα εδη που θσατε στην παραγγελα /και που κποιο προν θα εναι διαθσιμο μετ τον αναγραφμενο στο ηλεκτρονικ μας κατστημα χρνο παρδοσης, ττε ερχμαστε σε επαφ μαζ σας ετε με μνυμα στη διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου /και στον αριθμ κινητο τηλεφνου που μας χετε δηλσει ετε με απευθεας τηλεφωνικ επαφ μαζ σας προκειμνου να συνεννοηθομε μαζ σας για την τυχν τροποποηση, διρθωση ακρωση της παραγγελας σας.

Τρπος , Χρνος, Κστος αποστολς

Τα προντα αποστλλονται με τον τρπο που θα επιλξετε εφσον επιβαρνονται με μεταφορικ με τον τρπο που παρχουμε εμες ταν η αποστολ εναι δωρεν και με τον τρπο που θα προτενουμε με γνμονα την καλτερη εξυπηρτησ σας με βση τη μεωση του χρνου και του κστους αποστολς. Αποστολς πραγματοποιονται καθημεριν, εκτς Σαββτου, Κυριακς και αργιν. Ανλογα με τον προορισμ , το βρος τον γκο των Προντων η αποστολ μπορε να γνει με courier για μικρ δματα, μσω μεταφορικς. Το κστος αποστολς εξαρτται απ τον προορισμ, το βρος τον γκο των προντων που παραγγελατε.

Σας συνιστομε κατ τη στιγμ παρδοσης της παραγγελας σας να ελγξετε την κατσταση του προντος και της συσκευασας του, προκειμνου να διαπιστωθον γκαιρα τυχν προβλματα πως: αποστολ λθος προντος, εμφαν ελαττματα, καταστροφ ζημι, ελλιπ εξαρτματα, κλπ.

Ο χρνος αποστολς των προντων εξαρτται απ τη διαθεσιμτητα των παραγγελθντων προντων του καταστματος καθς και σε λγους ανωτρας βας (π.χ. κακς καιρικς συνθκες, απεργες κλπ), στην οποα περπτωση θα σας ενημερσουμε σχετικ μσω email τηλεφνου προκειμνου να μας δηλσετε εν επιθυμετε, υπ’ αυτς τις συνθκες, την ολοκλρωση της παραγγελας σας. Το κατστημ μας καταβλλει κθε δυνατ προσπθεια αποστολς των προντων εντς του αναγραφμενου χρνου, σε περπτωση μως καθυστρησης για οποιονδποτε λγο, δεν αναγνωρζει την παρξη οποιασδποτε ευθνης.

Τρποι Πληρωμς

Το κατστημα διαθτει τους ακλουθους εναλλακτικος τρπους πληρωμς:

  • Με κατθεση σε τραπεζικ λογαριασμ
  • Με αντικαταβολ κατ τη παραλαβ της παραγγελας.
  • Με χρωση πιστωτικς κρτας χοντας λβει λα τα απαρατητα μτρα για την ασφλεια των συναλλαγν.
  • Δυναττητα πληρωμς με χρση του ηλεκτρονικο πορτοφολιο MasterPass.
  • Μσω Paypal σε ασφαλς περιβλλον συναλλαγς.

Τιμς και τιμολγηση

Οι αναγραφμενες τιμς λων των πωλομενων προντων στην Ιστοσελδα της Εταιρεας εναι τιμς λιανικς και περιλαμβνουν Φ.Π.Α 24%.

Το κατστημα επιφυλσσεται του δικαιματος να αναπροσαρμζει τις τιμς.

Το τελικ κστος κθε παραγγελας θα υπολογζεται αφο προστεθον στη λιανικ τιμ κθε προντος τα ξοδα αποστολς, για το ψος των οποων θα ενημερνονται οι πελτες μας πριν απ την υποβολ της παραγγελας τους. Η τιμ που χρενεται στον πελτη εναι η ισχουσα κατ τη στιγμ της παραγγελας. Διατηρομε το δικαωμα τροποποησης των τιμν των προντων χωρς μως κθε τροποποηση να επηρεζει τις δη καταχωρημνες απεσταλμνες παραγγελες, οι οποες χουν γνει αποδεκτς . Το κατστημα παρχει τη δυναττητα επιλογς του τπου του παραστατικο που επιθυμετε να εκδοθε, απδειξη λιανικς τιμολγιο, συμπληρνοντας το σχετικ πεδο της ιστοσελδας. Η συναλλαγ θα θεωρεται ολοκληρωμνη αφτου λβετε την ηλεκτρονικ επιβεβαωση απ το κατστημα. Το κατστημα διατηρε το δικαωμα να μην εκτελσει μα παραγγελα χωρς αιτιολγηση και να επιστρφει την προκαταβολ που τυχν χει δη εισπραχθε.
Για προκαταβολς που δθηκαν για προντα με κατσταση διαθεσιμτητας "κατπιν παραγγελας" δεν θα υπρχει το δικαωμα υπαναχρησης.

Εγγυσεις Προντων

Σε περπτωση που κποιο προν εμφανζει ελττωμα και χρειζεται επισκευ η οποα καλπτεται απ εγγηση, η αποστολ του προντος προς επισκευ καθς και η επιστροφ του απ επισκευ βαρνει τον αγοραστ και γνεται προς και απ την δρα της αντστοιχης αντιπροσωπεας.

Service

Τα προντα που διατθενται απ το κατστημα συνοδεονται με τις σχετικς εγγυσεις κατασκευαστν για σα απ αυτ υφστανται εγγυσεις και οι υπηρεσες εργασιν service καλπτονται απ τους αντστοιχους αντιπροσπους Ελλδας . Το κατστημα δεν παρχει περαιτρω εγγηση, εκτς αν υπρξει ειδικ γραπτ συμφωνα.

Οι εργασες service δηλ. ανταλλακτικ εκτς αναλσιμων μερν & εργασα, παρχονται δωρεν εντς εγγησης και με χρωση για προντα εκτς εγγησης.

Επσκεψη τεχνικο κατ’οκον μεταφορ προντων προς το χρο service της αντιπροσωπεας με δικ της μσα, επιβαρνουν τον πελτη.

Εργασες εντς εγγησης : χωρς επιβρυνση -πντα στο χρο της εταιρας.

Επιστροφς Προντων / Υπαναχρηση

χετε το δικαωμα να επιστρψετε τα προντα που αγορσατε, χωρς να υποχρεοστε να μας ανακοινσετε το λγο για τον οποο επιθυμετε την επιστροφ τους, εντς προθεσμας 15 ημερολογιακν ημερν απ την ημερομηνα παραλαβς τους. Απαρατητη προπθεση εναι το υπ επιστροφ προν να εναι στην κατσταση που το παραλβατε, δηλαδ να μην χει υποστε φθορ ζημα και να συνοδεεται απ την απδειξη λιανικς πλησης του επισημανοντας τι το εν λγω προν αφορ επιστροφ σμφωνα με το ρθρο 8 των ΓΟΣ. Για την αποφυγ δικς σας ταλαιπωρας καλ εναι να ελγχετε προσωπικ κατ τη παρδοση της παραγγελας σας την κατσταση των προντων και το θικτο της συσκευασας τους προκειμνου να διαπιστνονται μεσα τυχν εμφαν ελαττματα προβλματα της παραγγελας σας, της συσκευασας των προντων. Σε περπτωση επιστροφς, βαρνεστε με τα ξοδα αποστολς που συνεπγεται η επιστροφ των προντων και το κατστημα θα σας επιστρψει εντς 7 ημερολογιακν ημερν απ την ημερομηνα παραλαβς τους, το ποσ που αντιστοιχε στο σνολο της αγοραας αξας και των εξδων αποστολς των προντων που επεστρφησαν, με τρπο ανλογο με εκενο που επιλξατε κατ την παραγγελα. Η επιστροφ προντων γνεται στη διεθυνση της εταιρας.

Ελαττωματικ προντα – χτυπημνα προντα – εσφαλμνη αποστολ προντος

Στις περιπτσεις που το προν εναι αποδεδειγμνα και εμφανς ελαττωματικ στη λειτουργα του την εμφνισ του εναι χτυπημνο γινε εσφαλμνη αποστολ προντος απ το κατστημα τον προμηθευτ και με την προπθεση τι το προν χει ελεγχθε κατ την παραλαβ, παρουσα του μεταφορα ( ο οποος εναι υποχρεωμνος να παραμενει κατ τη διαδικασα αποσφργισης των προντων), ττε ο πελτης χει δικαωμα υπαναχρησης με επιστροφ χρημτων αντικατσταση του ελαττωματικο προντος με νο αντικατσταση του με λλο μοντλο της αρεσκεας του σε αντστοιχη τιμ (για διαφορς τιμν η επικοινωνα με το κατστημα εναι απαρατητη) εντς δεκαπντε (15) ημερν απ την ημερομηνα παραλαβς αυτο. Τα ξοδα επιστροφς και της νας αποστολς, στις περιπτσεις αντικατστασης αλλαγς θα βαρνουν το κατστημα το οποο θα επιλξει τον τρπο και το μσο επιστροφς-αποστολς.

Σε κθε περπτωση ο πελτης φρει την ευθνη για την απλεια τη καταστροφ ζημι των προντων μχρι την επιστροφ τους στο κατστημα. Σας συνιστομε οι επιστροφς να πραγματοποιονται ετε μσω ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ με χρωση παραλπτη ετε μσω μεταφορικς κατπιν συνεννησης με το κατστημα για υπδειξη του εκστοτε πρακτορεου μεταφορν.
Για κθε επιστροφ προντος απαιτεται η προηγομενη συμπλρωση σχετικς φρμας μσω της σελδας επικοινωνας.

Aσφλεια – Cookies - Σνδεσμοι

Για την ασφαλ πλογησ σας στο κατστημα καθς και για την ασφλεια των συναλλαγν σας με αυτ, η εταιρα λαμβνει κθε πρσφορο μτρο υιοθετντας σγχρονες προδιαγραφς ασφαλεας υψηλς ποιτητας σμφωνα με τις τσεις της αγορς, που τθενται σε λειτουργα κατ τη διρκεια εισαγωγς ευασθητων προσωπικν δεδομνων που προσφρουν κωδικοποιημνη επικοινωνα. Παρακαλομε πως λβετε υπψη σας τι κνουμε ,τι εναι δυνατ προκειμνου να προστατεσουμε τα προσωπικ σας δεδομνα και τι η ασφαλς πλογηση στο κατστημα εξαρτται και απ εσς.

πως η πλειοψηφα των ιστοσελδων στο διαδκτυο τσι και το κατστημα χει τη δυναττητα να χρησιμοποιε cookies για να παρχει στον εκστοτε επισκπτη/πελτη πληροφορες και καλτερες υπηρεσες (κατσταση παραγγελιν, προσωπικς ρυθμσεις κ.α.) καθς και για την αποτελεσματικτερη και αμεστερη διεκπεραωση των παραγγελιν. Τα cookies εναι αλφαριθμητικ μικρ αρχεα, τα οποα αποστλλονται και φυλσσονται στον ηλεκτρονικ υπολογιστ του εκστοτε επισκπτη/πελτη, αποθηκεοντας ρυθμσεις και επιλογς που χετε δη κνει στο Κατστημα, οτως στε αυτς να εμφανζονται αυτματα κατ τη διρκεια των επμενων επισκψεν σας στο κατστημα και να διευκολνουν την εταιρα στην κατανηση του τρπου με τον οποο κνετε χρση του καταστματος. Σημεινουμε τι τα Cookies δεν προκαλον βλβες στον ηλεκτρονικ υπολογιστ των επισκεπτν/πελατν αλλ οτε και στα αρχεα που φυλσσονται σε αυτος. Διευκρινζεται ωστσο, τι μσω των ρυθμσεων του φυλλομετρητ σας μπορετε αν πσα στιγμ να διαγρψετε δη αποθηκευμνα cookies, να εμποδσετε την εγκατσταση νων cookies να ζητσετε να ερωτσθε κθε φορ που να cookie πρκειται να εγκατασταθε στον υπολογιστ σας (για περισστερες πληροφορες μπορετε να απευθυνθετε στη σελδα εξυπηρτησης του πλοηγο σας).
Στο κατστημα εναι πιθαν να εντοπσετε συνδσμους (link) που οδηγον σε λλες ιστοσελδες, τις οποες διαχειρζονται τρτοι οι οποες ανκουν σε τρτους (φυσικ νομικ πρσωπα) μη συνδεδεμνους με την εταιρα το κατστημα. Σε αυτ την περπτωση, διευκρινζεται τι ουδεμα ευθνη φρει η εταιρα και το κατστημα ως προς το περιεχμενο των εν λγω συνδεδεμνων ιστοσελδων και τη χρση αυτν απ επισκπτες/πελτες καθς αυτς βρσκονται εκτς καταστματος και εκτς ελγχου της εταιρας.

Ενημερωτικ μηνματα

Το κατστημα παρχει τη δυναττητα σε εσς τους επισκπτες/πελτες του να επιλξετε να ενημερνεστε για τα να προντα του καταστματος καθς και για λλες τυχν προσφορς και υπηρεσες με την αποστολ διαφημιστικν – ενημερωτικν μηνυμτων στην ηλεκτρονικ ταχυδρομικ διεθυνση στο τηλφωνο που χετε ζητσει. Το κατστημα σε καμα περπτωση δεν θα χρησιμοποισει καταχρηστικ την παραπνω υπηρεσα του. Σας δδεται δε πντοτε η δυναττητα διακοπς της εν λγω υπηρεσας με αποστολ σχετικο αιτματος στην ηλεκτρονικ διεθυνση του καταστματος.

Επικοινωνα

Οποιοσδποτε επισκπτης/πελτη του καταστματος δναται να επικοινωνε με το κατστημα τηλεφωνικς στο 210 8075 524, ηλεκτρονικ στο mkpanagym@panagym.gr, με φαξ στο 210 8003 508.

Αποκλεισμς Ευθνης

To κατστημα θα καταβλλει κθε δυνατ προσπθεια, στο μτρο του εφικτο, στε να περιλαμβνει στην ιστοσελδα του σο το δυνατ πιο ακριβες και αξιπιστες πληροφορες, ωστσο, δεν δνει κανενς εδους εγγηση οτε δνει οποιαδποτε υπσχεση αναφορικ με την αν πσα στιγμ ακρβεια, ενημερτητα πληρτητα της ιστοσελδας του. Οτε τo κατστημα αλλ οτε και οποιοδποτε μρος που συμμετεχε στη δημιουργα, στο σχεδιασμ στην διθεση αυτς της ιστοσελδας, θα ευθνονται για οποιαδποτε ζημα του χρστη, συμπεριλαμβανομνης ενδεικτικ κθε μεσης, μμεσης, τυχαας, παρεπμενης, λλης ζημας, που θα προκψει τυχν απ οποιαδποτε πρσβαση, χρση αδυναμα χρσης αυτς της ιστοσελδας, για ζημα που προκλθηκε απ στω και ελαφρ αμλεια οποιουδποτε υπαλλλου της απ οποιοδποτε σφλμα παρλειψη στο περιεχμεν της, εκτς εν αποδειχθε τι η παρλειψη οφελεται σε δλο εκ του καταστματος με πρθεση την πρκληση βλβης σε συγκεκριμνο χρστη. Ο αποκλεισμς της ευθνης περιλαμβνει και την πρκληση οποιασδποτε ζημας απ τυχν μετδοση ιο στον ηλεκτρονικ εξοπλισμ του χρστη.

Ανλικοι

Απαγορεεται η χρση της ιστοσελδας απ πρσωπα τα οποα δεν χουν συμπληρσει το 18ο τος της ηλικας τους χωρς την συγκατθεση και γκριση των γονων κηδεμνων.

Γενικ περ ρων - Εφαρμοστο Δκαιο

Το κατστημα διατηρε το δικαωμα να τροποποισει, ανανεσει αναβαθμσει οποτεδποτε και χωρς προηγομενη ειδοποηση του χρστη, καταναλωτ, επισκπτη, μλους του www.panagym.gr: μρος το σνολο των παρντων ρων χρσης, μρος το σνολο του περιεχομνου του www.panagym.gr και μρος το σνολο της εξωτερικς εμφνισης, της δομς της σνθεσης του www.panagym.gr καθς και των τεχνικν του προδιαγραφν. Παρλειψη σκησης οποιουδποτε δικαιματος του καταστματος δεν μπορε να ερμηνευθε ως παρατηση απ αυτ. Επσης το κατστημα διατηρε το δικαωμα οποτεδποτε, αναιτιολγητα και χωρς προηγομενη ειδοποηση του χρστη, καταναλωτ, επισκπτη, μλους του www.panagym.gr να ματαισει, να αναστελει να τερματσει τη λειτουργα του site. Ο χρστης, καταναλωτς, καταναλωτς, μλος του www.panagym.gr αναγνωρζει και αποδχεται ανεπιφλακτα λα τα ανωτρω με μνη την πλογηση /και χρση των υπηρεσιν του www.panagym.gr.

Η πλογηση, χρση και συναλλαγ σας με το κατστημα διπεται απ το ελληνικ δκαιο, το δκαιο της ευρωπακς νωσης καθς και τις σχετικς διεθνες συνθκες. Οποιαδποτε διαφορ προκψει κατ την πλογηση, χρση και συναλλαγ προς με το Κατστημα εισγεται προς εκδκαση στα αρμδια δικαστρια των Αθηνν, Ελλδος. Οποιαδποτε διταξη των παραπνω ρων καταστε αντθετη προς το νμο, παει αυτοδκαια να ισχει και αφαιρεται , χωρς σε καμα περπτωση να θγεται η ισχς των υπολοπων ρων.

Διαχεριση παραπνων

Ο χρστης, καταναλωτς, πελτης, επισκπτης χει το δικαωμα και τη δυναττητα να υποβλει παρπονα παρατηρσεις για προντα τις υπηρεσες που παρχονται απ το κατστημ μας. Θα τα δεχτομε ευχαρστως και θα απαντσουμε μσω e-mail στο mkpanagym@panagym.gr.

 
Alpha Maestro MasterCard MasterCard MasterClass VISA VISA Diners Club
6, . 14671, ? : 210 8075 524, 210 800 3509 Fax: 210 800 3508 E-mail: mkpanagym@panagym.gr Powered by eShopkey | Protean Technologies